โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 6 2 7 0 20
ร้อยละ 2.78 % 16.67 % 5.56 % 19.44 % 0.00 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 11 12 4 7 0 117
ร้อยละ 7.28 % 7.95 % 2.65 % 4.64 % 0.00 % 77.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
85
จำนวน(คน) 4 2 2 0 0 77
ร้อยละ 4.71 % 2.35 % 2.35 % 0.00 % 0.00 % 90.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 272 คน
จำนวน(คน) 16 20 8 14 0 214
ร้อยละ 5.88 % 7.35 % 2.94 % 5.15 % 0.00 % 78.68 %

187 : 12 , 18 , 6 , 14 , 0 , 137...6.42 , 9.63 , 3.21 , 7.49 , 0.00 , 73.26 = 50 : 26.74
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 272 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 21.32%

Powered By www.thaieducation.net