โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
77
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 73
ร้อยละ 2.60 % 0.00 % 2.60 % 0.00 % 0.00 % 94.81 %
ระดับประถมศึกษา
162
จำนวน(คน) 8 3 2 3 0 146
ร้อยละ 4.94 % 1.85 % 1.23 % 1.85 % 0.00 % 90.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 239 คน
จำนวน(คน) 10 3 4 3 0 219
ร้อยละ 4.18 % 1.26 % 1.67 % 1.26 % 0.00 % 91.63 %

239 : 10 , 3 , 4 , 3 , 0 , 219...4.18 , 1.26 , 1.67 , 1.26 , 0.00 , 91.63 = 20 : 8.37
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 239 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.37%

Powered By www.thaieducation.net