โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
77
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 74
ร้อยละ 1.30 % 0.00 % 2.60 % 0.00 % 0.00 % 96.10 %
ระดับประถมศึกษา
162
จำนวน(คน) 4 2 3 2 0 151
ร้อยละ 2.47 % 1.23 % 1.85 % 1.23 % 0.00 % 93.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 239 คน
จำนวน(คน) 5 2 5 2 0 225
ร้อยละ 2.09 % 0.84 % 2.09 % 0.84 % 0.00 % 94.14 %

239 : 5 , 2 , 5 , 2 , 0 , 225...2.09 , 0.84 , 2.09 , 0.84 , 0.00 , 94.14 = 14 : 5.86
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 239 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.86%

Powered By www.thaieducation.net