โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 11
ร้อยละ 6.67 % 13.33 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 16 10 5 8 0 91
ร้อยละ 12.31 % 7.69 % 3.85 % 6.15 % 0.00 % 70.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 17 12 6 8 0 102
ร้อยละ 11.72 % 8.28 % 4.14 % 5.52 % 0.00 % 70.34 %

145 : 17 , 12 , 6 , 8 , 0 , 102...11.72 , 8.28 , 4.14 , 5.52 , 0.00 , 70.34 = 43 : 29.66
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 29.66%

Powered By www.thaieducation.net