โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 3 2 1 2 0 7
ร้อยละ 20.00 % 13.33 % 6.67 % 13.33 % 0.00 % 46.67 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 16 11 4 8 0 91
ร้อยละ 12.31 % 8.46 % 3.08 % 6.15 % 0.00 % 70.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 19 13 5 10 0 98
ร้อยละ 13.10 % 8.97 % 3.45 % 6.90 % 0.00 % 67.59 %

145 : 19 , 13 , 5 , 10 , 0 , 98...13.10 , 8.97 , 3.45 , 6.90 , 0.00 , 67.59 = 47 : 32.41
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 32.41%

Powered By www.thaieducation.net