โรงเรียนบ้านบูดี (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
161
จำนวน(คน) 29 19 7 7 2 97
ร้อยละ 18.01 % 11.80 % 4.35 % 4.35 % 1.24 % 60.25 %
ระดับประถมศึกษา
452
จำนวน(คน) 64 59 12 42 10 265
ร้อยละ 14.16 % 13.05 % 2.65 % 9.29 % 2.21 % 58.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
178
จำนวน(คน) 7 9 13 6 5 138
ร้อยละ 3.93 % 5.06 % 7.30 % 3.37 % 2.81 % 77.53 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 791 คน
จำนวน(คน) 100 87 32 55 17 500
ร้อยละ 12.64 % 11.00 % 4.05 % 6.95 % 2.15 % 63.21 %

613 : 93 , 78 , 19 , 49 , 12 , 362...15.17 , 12.72 , 3.10 , 7.99 , 1.96 , 59.05 = 251 : 40.95
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 791 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 291 คน คิดเป็นร้อยละ 36.79%

Powered By www.thaieducation.net