โรงเรียนบ้านบูดี (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
161
จำนวน(คน) 33 24 3 9 4 88
ร้อยละ 20.50 % 14.91 % 1.86 % 5.59 % 2.48 % 54.66 %
ระดับประถมศึกษา
452
จำนวน(คน) 73 66 8 48 12 245
ร้อยละ 16.15 % 14.60 % 1.77 % 10.62 % 2.65 % 54.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
178
จำนวน(คน) 9 13 10 9 9 128
ร้อยละ 5.06 % 7.30 % 5.62 % 5.06 % 5.06 % 71.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 791 คน
จำนวน(คน) 115 103 21 66 25 461
ร้อยละ 14.54 % 13.02 % 2.65 % 8.34 % 3.16 % 58.28 %

613 : 106 , 90 , 11 , 57 , 16 , 333...17.29 , 14.68 , 1.79 , 9.30 , 2.61 , 54.32 = 280 : 45.68
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 791 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 330 คน คิดเป็นร้อยละ 41.72%

Powered By www.thaieducation.net