โรงเรียนบ้านบูดี (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
159
จำนวน(คน) 33 25 3 9 4 85
ร้อยละ 20.75 % 15.72 % 1.89 % 5.66 % 2.52 % 53.46 %
ระดับประถมศึกษา
459
จำนวน(คน) 73 67 7 48 12 252
ร้อยละ 15.90 % 14.60 % 1.53 % 10.46 % 2.61 % 54.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
199
จำนวน(คน) 9 13 9 9 9 150
ร้อยละ 4.52 % 6.53 % 4.52 % 4.52 % 4.52 % 75.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 817 คน
จำนวน(คน) 115 105 19 66 25 487
ร้อยละ 14.08 % 12.85 % 2.33 % 8.08 % 3.06 % 59.61 %

618 : 106 , 92 , 10 , 57 , 16 , 337...17.15 , 14.89 , 1.62 , 9.22 , 2.59 , 54.53 = 281 : 45.47
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 817 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 330 คน คิดเป็นร้อยละ 40.39%

Powered By www.thaieducation.net