โรงเรียนบ้านบูดี (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
159
จำนวน(คน) 35 25 1 11 3 84
ร้อยละ 22.01 % 15.72 % 0.63 % 6.92 % 1.89 % 52.83 %
ระดับประถมศึกษา
459
จำนวน(คน) 77 69 5 52 10 246
ร้อยละ 16.78 % 15.03 % 1.09 % 11.33 % 2.18 % 53.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
199
จำนวน(คน) 11 15 7 12 8 146
ร้อยละ 5.53 % 7.54 % 3.52 % 6.03 % 4.02 % 73.37 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 817 คน
จำนวน(คน) 123 109 13 75 21 476
ร้อยละ 15.06 % 13.34 % 1.59 % 9.18 % 2.57 % 58.26 %

618 : 112 , 94 , 6 , 63 , 13 , 330...18.12 , 15.21 , 0.97 , 10.19 , 2.10 , 53.40 = 288 : 46.60
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 817 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 341 คน คิดเป็นร้อยละ 41.74%

Powered By www.thaieducation.net