โรงเรียนบ้านลางา (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 4 11 0 6 0 0
ร้อยละ 19.05 % 52.38 % 0.00 % 28.57 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 27 16 1 9 0 8
ร้อยละ 44.26 % 26.23 % 1.64 % 14.75 % 0.00 % 13.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 82 คน
จำนวน(คน) 31 27 1 15 0 8
ร้อยละ 37.80 % 32.93 % 1.22 % 18.29 % 0.00 % 9.76 %

82 : 31 , 27 , 1 , 15 , 0 , 8...37.80 , 32.93 , 1.22 , 18.29 , 0.00 , 9.76 = 74 : 90.24
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 82 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 90.24%

Powered By www.thaieducation.net