โรงเรียนบ้านลางา (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 4 11 0 6 0 0
ร้อยละ 19.05 % 52.38 % 0.00 % 28.57 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 27 16 1 9 0 6
ร้อยละ 45.76 % 27.12 % 1.69 % 15.25 % 0.00 % 10.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 80 คน
จำนวน(คน) 31 27 1 15 0 6
ร้อยละ 38.75 % 33.75 % 1.25 % 18.75 % 0.00 % 7.50 %

80 : 31 , 27 , 1 , 15 , 0 , 6...38.75 , 33.75 , 1.25 , 18.75 , 0.00 , 7.50 = 74 : 92.50
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 80 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 92.50%

Powered By www.thaieducation.net