โรงเรียนบ้านแบรอ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 5 5 0 0 1 11
ร้อยละ 22.73 % 22.73 % 0.00 % 0.00 % 4.55 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 14 16 2 0 0 48
ร้อยละ 17.50 % 20.00 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
102
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 102
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 204 คน
จำนวน(คน) 19 21 2 0 1 161
ร้อยละ 9.31 % 10.29 % 0.98 % 0.00 % 0.49 % 78.92 %

102 : 19 , 21 , 2 , 0 , 1 , 59...18.63 , 20.59 , 1.96 , 0.00 , 0.98 , 57.84 = 43 : 42.16
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.08%

Powered By www.thaieducation.net