โรงเรียนบ้านหนองแรต (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 2 1 2 1 0 27
ร้อยละ 6.06 % 3.03 % 6.06 % 3.03 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
154
จำนวน(คน) 13 8 5 1 0 127
ร้อยละ 8.44 % 5.19 % 3.25 % 0.65 % 0.00 % 82.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
100
จำนวน(คน) 2 8 7 2 0 81
ร้อยละ 2.00 % 8.00 % 7.00 % 2.00 % 0.00 % 81.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 287 คน
จำนวน(คน) 17 17 14 4 0 235
ร้อยละ 5.92 % 5.92 % 4.88 % 1.39 % 0.00 % 81.88 %

187 : 15 , 9 , 7 , 2 , 0 , 154...8.02 , 4.81 , 3.74 , 1.07 , 0.00 , 82.35 = 33 : 17.65
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 287 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 18.12%

Powered By www.thaieducation.net