โรงเรียนบ้านหนองแรต (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 4 3 0 1 0 24
ร้อยละ 12.50 % 9.38 % 0.00 % 3.13 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
156
จำนวน(คน) 16 9 4 0 0 127
ร้อยละ 10.26 % 5.77 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 81.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
101
จำนวน(คน) 3 9 8 0 0 81
ร้อยละ 2.97 % 8.91 % 7.92 % 0.00 % 0.00 % 80.20 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 289 คน
จำนวน(คน) 23 21 12 1 0 232
ร้อยละ 7.96 % 7.27 % 4.15 % 0.35 % 0.00 % 80.28 %

188 : 20 , 12 , 4 , 1 , 0 , 151...10.64 , 6.38 , 2.13 , 0.53 , 0.00 , 80.32 = 37 : 19.68
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 289 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 19.72%

Powered By www.thaieducation.net