โรงเรียนบ้านหนองแรต (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 8 2 1 0 0 20
ร้อยละ 25.81 % 6.45 % 3.23 % 0.00 % 0.00 % 64.52 %
ระดับประถมศึกษา
156
จำนวน(คน) 17 10 6 0 0 123
ร้อยละ 10.90 % 6.41 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 78.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
100
จำนวน(คน) 9 8 5 0 0 78
ร้อยละ 9.00 % 8.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 78.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 287 คน
จำนวน(คน) 34 20 12 0 0 221
ร้อยละ 11.85 % 6.97 % 4.18 % 0.00 % 0.00 % 77.00 %

187 : 25 , 12 , 7 , 0 , 0 , 143...13.37 , 6.42 , 3.74 , 0.00 , 0.00 , 76.47 = 44 : 23.53
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 287 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00%

Powered By www.thaieducation.net