โรงเรียนบ้านหนองแรต (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 5 4 0 0 0 22
ร้อยละ 16.13 % 12.90 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 70.97 %
ระดับประถมศึกษา
157
จำนวน(คน) 30 8 0 1 0 118
ร้อยละ 19.11 % 5.10 % 0.00 % 0.64 % 0.00 % 75.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
100
จำนวน(คน) 12 8 3 1 0 76
ร้อยละ 12.00 % 8.00 % 3.00 % 1.00 % 0.00 % 76.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 288 คน
จำนวน(คน) 47 20 3 2 0 216
ร้อยละ 16.32 % 6.94 % 1.04 % 0.69 % 0.00 % 75.00 %

188 : 35 , 12 , 0 , 1 , 0 , 140...18.62 , 6.38 , 0.00 , 0.53 , 0.00 , 74.47 = 48 : 25.53
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 288 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net