โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 40
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.24 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 12 0 5 0 0 115
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 3.79 % 0.00 % 0.00 % 87.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 14 0 5 0 0 155
ร้อยละ 8.05 % 0.00 % 2.87 % 0.00 % 0.00 % 89.08 %

174 : 14 , 0 , 5 , 0 , 0 , 155...8.05 , 0.00 , 2.87 , 0.00 , 0.00 , 89.08 = 19 : 10.92
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 10.92%

Powered By www.thaieducation.net