โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 19 6 0 6 0 11
ร้อยละ 45.24 % 14.29 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 26.19 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 9 17 7 9 6 84
ร้อยละ 6.82 % 12.88 % 5.30 % 6.82 % 4.55 % 63.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 28 23 7 15 6 95
ร้อยละ 16.09 % 13.22 % 4.02 % 8.62 % 3.45 % 54.60 %

174 : 28 , 23 , 7 , 15 , 6 , 95...16.09 , 13.22 , 4.02 , 8.62 , 3.45 , 54.60 = 79 : 45.40
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 45.40%

Powered By www.thaieducation.net