โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 0 5 6 3 0 28
ร้อยละ 0.00 % 11.90 % 14.29 % 7.14 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 8 4 3 2 5 75
ร้อยละ 8.25 % 4.12 % 3.09 % 2.06 % 5.15 % 77.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139 คน
จำนวน(คน) 8 9 9 5 5 103
ร้อยละ 5.76 % 6.47 % 6.47 % 3.60 % 3.60 % 74.10 %

139 : 8 , 9 , 9 , 5 , 5 , 103...5.76 , 6.47 , 6.47 , 3.60 , 3.60 , 74.10 = 36 : 25.90
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 25.90%

Powered By www.thaieducation.net