โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 3 12 3 3 3 19
ร้อยละ 6.98 % 27.91 % 6.98 % 6.98 % 6.98 % 44.19 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 14 15 3 16 3 45
ร้อยละ 14.58 % 15.63 % 3.13 % 16.67 % 3.13 % 46.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139 คน
จำนวน(คน) 17 27 6 19 6 64
ร้อยละ 12.23 % 19.42 % 4.32 % 13.67 % 4.32 % 46.04 %

139 : 17 , 27 , 6 , 19 , 6 , 64...12.23 , 19.42 , 4.32 , 13.67 , 4.32 , 46.04 = 75 : 53.96
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 53.96%

Powered By www.thaieducation.net