โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 2 10 1 0 0 34
ร้อยละ 4.26 % 21.28 % 2.13 % 0.00 % 0.00 % 72.34 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 8 16 0 4 1 70
ร้อยละ 8.08 % 16.16 % 0.00 % 4.04 % 1.01 % 70.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 10 26 1 4 1 104
ร้อยละ 6.85 % 17.81 % 0.68 % 2.74 % 0.68 % 71.23 %

146 : 10 , 26 , 1 , 4 , 1 , 104...6.85 , 17.81 , 0.68 , 2.74 , 0.68 , 71.23 = 42 : 28.77
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 28.77%

Powered By www.thaieducation.net