โรงเรียนยะหริ่ง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
188
จำนวน(คน) 15 14 6 0 0 153
ร้อยละ 7.98 % 7.45 % 3.19 % 0.00 % 0.00 % 81.38 %
ระดับประถมศึกษา
578
จำนวน(คน) 25 34 58 0 0 461
ร้อยละ 4.33 % 5.88 % 10.03 % 0.00 % 0.00 % 79.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 766 คน
จำนวน(คน) 40 48 64 0 0 614
ร้อยละ 5.22 % 6.27 % 8.36 % 0.00 % 0.00 % 80.16 %

766 : 40 , 48 , 64 , 0 , 0 , 614...5.22 , 6.27 , 8.36 , 0.00 , 0.00 , 80.16 = 152 : 19.84
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 766 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 152 คน คิดเป็นร้อยละ 19.84%

Powered By www.thaieducation.net