โรงเรียนยะหริ่ง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
188
จำนวน(คน) 17 22 6 0 0 143
ร้อยละ 9.04 % 11.70 % 3.19 % 0.00 % 0.00 % 76.06 %
ระดับประถมศึกษา
578
จำนวน(คน) 25 35 58 0 0 460
ร้อยละ 4.33 % 6.06 % 10.03 % 0.00 % 0.00 % 79.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 766 คน
จำนวน(คน) 42 57 64 0 0 603
ร้อยละ 5.48 % 7.44 % 8.36 % 0.00 % 0.00 % 78.72 %

766 : 42 , 57 , 64 , 0 , 0 , 603...5.48 , 7.44 , 8.36 , 0.00 , 0.00 , 78.72 = 163 : 21.28
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 766 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 163 คน คิดเป็นร้อยละ 21.28%

Powered By www.thaieducation.net