โรงเรียนยะหริ่ง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
192
จำนวน(คน) 26 18 8 2 0 138
ร้อยละ 13.54 % 9.38 % 4.17 % 1.04 % 0.00 % 71.88 %
ระดับประถมศึกษา
558
จำนวน(คน) 40 35 53 5 0 425
ร้อยละ 7.17 % 6.27 % 9.50 % 0.90 % 0.00 % 76.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 750 คน
จำนวน(คน) 66 53 61 7 0 563
ร้อยละ 8.80 % 7.07 % 8.13 % 0.93 % 0.00 % 75.07 %

750 : 66 , 53 , 61 , 7 , 0 , 563...8.80 , 7.07 , 8.13 , 0.93 , 0.00 , 75.07 = 187 : 24.93
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 750 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 187 คน คิดเป็นร้อยละ 24.93%

Powered By www.thaieducation.net