โรงเรียนยะหริ่ง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
192
จำนวน(คน) 28 20 5 4 0 135
ร้อยละ 14.58 % 10.42 % 2.60 % 2.08 % 0.00 % 70.31 %
ระดับประถมศึกษา
582
จำนวน(คน) 44 50 53 8 1 426
ร้อยละ 7.56 % 8.59 % 9.11 % 1.37 % 0.17 % 73.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 774 คน
จำนวน(คน) 72 70 58 12 1 561
ร้อยละ 9.30 % 9.04 % 7.49 % 1.55 % 0.13 % 72.48 %

774 : 72 , 70 , 58 , 12 , 1 , 561...9.30 , 9.04 , 7.49 , 1.55 , 0.13 , 72.48 = 213 : 27.52
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 774 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 213 คน คิดเป็นร้อยละ 27.52%

Powered By www.thaieducation.net