โรงเรียนบ้านชะเอาะ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 4 1 0 0 0 40
ร้อยละ 8.89 % 2.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
166
จำนวน(คน) 5 4 1 1 0 155
ร้อยละ 3.01 % 2.41 % 0.60 % 0.60 % 0.00 % 93.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 211 คน
จำนวน(คน) 9 5 1 1 0 195
ร้อยละ 4.27 % 2.37 % 0.47 % 0.47 % 0.00 % 92.42 %

211 : 9 , 5 , 1 , 1 , 0 , 195...4.27 , 2.37 , 0.47 , 0.47 , 0.00 , 92.42 = 16 : 7.58
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 211 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.58%

Powered By www.thaieducation.net