โรงเรียนบ้านชะเอาะ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 4 0 0 0 0 41
ร้อยละ 8.89 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 91.11 %
ระดับประถมศึกษา
168
จำนวน(คน) 6 5 1 2 0 154
ร้อยละ 3.57 % 2.98 % 0.60 % 1.19 % 0.00 % 91.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 213 คน
จำนวน(คน) 10 5 1 2 0 195
ร้อยละ 4.69 % 2.35 % 0.47 % 0.94 % 0.00 % 91.55 %

213 : 10 , 5 , 1 , 2 , 0 , 195...4.69 , 2.35 , 0.47 , 0.94 , 0.00 , 91.55 = 18 : 8.45
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 213 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 8.45%

Powered By www.thaieducation.net