โรงเรียนบ้านชะเอาะ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 7 2 1 1 0 34
ร้อยละ 15.56 % 4.44 % 2.22 % 2.22 % 0.00 % 75.56 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 11 11 3 2 0 131
ร้อยละ 6.96 % 6.96 % 1.90 % 1.27 % 0.00 % 82.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 203 คน
จำนวน(คน) 18 13 4 3 0 165
ร้อยละ 8.87 % 6.40 % 1.97 % 1.48 % 0.00 % 81.28 %

203 : 18 , 13 , 4 , 3 , 0 , 165...8.87 , 6.40 , 1.97 , 1.48 , 0.00 , 81.28 = 38 : 18.72
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 18.72%

Powered By www.thaieducation.net