โรงเรียนบ้านตันหยง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 6 2 3 0 17
ร้อยละ 3.45 % 20.69 % 6.90 % 10.34 % 0.00 % 58.62 %
ระดับประถมศึกษา
178
จำนวน(คน) 26 18 0 5 1 128
ร้อยละ 14.61 % 10.11 % 0.00 % 2.81 % 0.56 % 71.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 27 24 2 8 1 145
ร้อยละ 13.04 % 11.59 % 0.97 % 3.86 % 0.48 % 70.05 %

207 : 27 , 24 , 2 , 8 , 1 , 145...13.04 , 11.59 , 0.97 , 3.86 , 0.48 , 70.05 = 62 : 29.95
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 29.95%

Powered By www.thaieducation.net