โรงเรียนบ้านตาหมน (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 4 4 0 3 0 1
ร้อยละ 33.33 % 33.33 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 8.33 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 21 18 0 11 0 37
ร้อยละ 24.14 % 20.69 % 0.00 % 12.64 % 0.00 % 42.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 6 8 2 5 2 9
ร้อยละ 18.75 % 25.00 % 6.25 % 15.63 % 6.25 % 28.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 31 30 2 19 2 47
ร้อยละ 23.66 % 22.90 % 1.53 % 14.50 % 1.53 % 35.88 %

99 : 25 , 22 , 0 , 14 , 0 , 38...25.25 , 22.22 , 0.00 , 14.14 , 0.00 , 38.38 = 61 : 61.62
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 64.12%

Powered By www.thaieducation.net