โรงเรียนบ้านตาหมน (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 0 0 2 0 11
ร้อยละ 13.33 % 0.00 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 23 23 0 15 0 25
ร้อยละ 26.74 % 26.74 % 0.00 % 17.44 % 0.00 % 29.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 11 13 0 8 1 0
ร้อยละ 33.33 % 39.39 % 0.00 % 24.24 % 3.03 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 36 36 0 25 1 36
ร้อยละ 26.87 % 26.87 % 0.00 % 18.66 % 0.75 % 26.87 %

101 : 25 , 23 , 0 , 17 , 0 , 36...24.75 , 22.77 , 0.00 , 16.83 , 0.00 , 35.64 = 65 : 64.36
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 98 คน คิดเป็นร้อยละ 73.13%

Powered By www.thaieducation.net