โรงเรียนบ้านบาโลย (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 33
ร้อยละ 2.86 % 2.86 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.29 %
ระดับประถมศึกษา
136
จำนวน(คน) 2 2 3 4 0 125
ร้อยละ 1.47 % 1.47 % 2.21 % 2.94 % 0.00 % 91.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 3 3 3 4 0 158
ร้อยละ 1.75 % 1.75 % 1.75 % 2.34 % 0.00 % 92.40 %

171 : 3 , 3 , 3 , 4 , 0 , 158...1.75 , 1.75 , 1.75 , 2.34 , 0.00 , 92.40 = 13 : 7.60
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.60%

Powered By www.thaieducation.net