โรงเรียนบ้านบาโลย (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 0 2 0 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 5.41 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.59 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 2 3 3 3 0 128
ร้อยละ 1.44 % 2.16 % 2.16 % 2.16 % 0.00 % 92.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 2 5 3 3 0 163
ร้อยละ 1.14 % 2.84 % 1.70 % 1.70 % 0.00 % 92.61 %

176 : 2 , 5 , 3 , 3 , 0 , 163...1.14 , 2.84 , 1.70 , 1.70 , 0.00 , 92.61 = 13 : 7.39
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.39%

Powered By www.thaieducation.net