โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 2 0 1 0 21
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 0.00 % 3.85 % 0.00 % 80.77 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 8 4 3 2 1 41
ร้อยละ 13.56 % 6.78 % 5.08 % 3.39 % 1.69 % 69.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 10 6 3 3 1 62
ร้อยละ 11.76 % 7.06 % 3.53 % 3.53 % 1.18 % 72.94 %

85 : 10 , 6 , 3 , 3 , 1 , 62...11.76 , 7.06 , 3.53 , 3.53 , 1.18 , 72.94 = 23 : 27.06
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 27.06%

Powered By www.thaieducation.net