โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 63
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.97 % 0.00 % 0.00 % 94.03 %
ระดับประถมศึกษา
190
จำนวน(คน) 7 6 9 0 0 168
ร้อยละ 3.68 % 3.16 % 4.74 % 0.00 % 0.00 % 88.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 257 คน
จำนวน(คน) 7 6 13 0 0 231
ร้อยละ 2.72 % 2.33 % 5.06 % 0.00 % 0.00 % 89.88 %

257 : 7 , 6 , 13 , 0 , 0 , 231...2.72 , 2.33 , 5.06 , 0.00 , 0.00 , 89.88 = 26 : 10.12
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 257 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 10.12%

Powered By www.thaieducation.net