โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 63
ร้อยละ 2.99 % 2.99 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.03 %
ระดับประถมศึกษา
190
จำนวน(คน) 6 6 5 6 2 165
ร้อยละ 3.16 % 3.16 % 2.63 % 3.16 % 1.05 % 86.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 257 คน
จำนวน(คน) 8 8 5 6 2 228
ร้อยละ 3.11 % 3.11 % 1.95 % 2.33 % 0.78 % 88.72 %

257 : 8 , 8 , 5 , 6 , 2 , 228...3.11 , 3.11 , 1.95 , 2.33 , 0.78 , 88.72 = 29 : 11.28
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 257 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 11.28%

Powered By www.thaieducation.net