โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 63
ร้อยละ 2.99 % 2.99 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.03 %
ระดับประถมศึกษา
188
จำนวน(คน) 8 7 7 7 2 157
ร้อยละ 4.26 % 3.72 % 3.72 % 3.72 % 1.06 % 83.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 255 คน
จำนวน(คน) 10 9 7 7 2 220
ร้อยละ 3.92 % 3.53 % 2.75 % 2.75 % 0.78 % 86.27 %

255 : 10 , 9 , 7 , 7 , 2 , 220...3.92 , 3.53 , 2.75 , 2.75 , 0.78 , 86.27 = 35 : 13.73
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 255 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 13.73%

Powered By www.thaieducation.net