โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 2 2 0 2 0 61
ร้อยละ 2.99 % 2.99 % 0.00 % 2.99 % 0.00 % 91.04 %
ระดับประถมศึกษา
186
จำนวน(คน) 7 6 2 6 5 160
ร้อยละ 3.76 % 3.23 % 1.08 % 3.23 % 2.69 % 86.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 253 คน
จำนวน(คน) 9 8 2 8 5 221
ร้อยละ 3.56 % 3.16 % 0.79 % 3.16 % 1.98 % 87.35 %

253 : 9 , 8 , 2 , 8 , 5 , 221...3.56 , 3.16 , 0.79 , 3.16 , 1.98 , 87.35 = 32 : 12.65
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 253 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 12.65%

Powered By www.thaieducation.net