โรงเรียนบ้านบางปู (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
101
จำนวน(คน) 23 6 1 4 0 67
ร้อยละ 22.77 % 5.94 % 0.99 % 3.96 % 0.00 % 66.34 %
ระดับประถมศึกษา
384
จำนวน(คน) 49 17 14 4 1 299
ร้อยละ 12.76 % 4.43 % 3.65 % 1.04 % 0.26 % 77.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 485 คน
จำนวน(คน) 72 23 15 8 1 366
ร้อยละ 14.85 % 4.74 % 3.09 % 1.65 % 0.21 % 75.46 %

485 : 72 , 23 , 15 , 8 , 1 , 366...14.85 , 4.74 , 3.09 , 1.65 , 0.21 , 75.46 = 119 : 24.54
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 485 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 119 คน คิดเป็นร้อยละ 24.54%

Powered By www.thaieducation.net