โรงเรียนบ้านบางปู (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
100
จำนวน(คน) 24 7 0 4 0 65
ร้อยละ 24.00 % 7.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 65.00 %
ระดับประถมศึกษา
386
จำนวน(คน) 50 19 13 5 0 299
ร้อยละ 12.95 % 4.92 % 3.37 % 1.30 % 0.00 % 77.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 486 คน
จำนวน(คน) 74 26 13 9 0 364
ร้อยละ 15.23 % 5.35 % 2.67 % 1.85 % 0.00 % 74.90 %

486 : 74 , 26 , 13 , 9 , 0 , 364...15.23 , 5.35 , 2.67 , 1.85 , 0.00 , 74.90 = 122 : 25.10
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 486 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 122 คน คิดเป็นร้อยละ 25.10%

Powered By www.thaieducation.net