โรงเรียนบ้านบางปู (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
101
จำนวน(คน) 25 7 0 5 0 64
ร้อยละ 24.75 % 6.93 % 0.00 % 4.95 % 0.00 % 63.37 %
ระดับประถมศึกษา
385
จำนวน(คน) 52 19 13 5 0 296
ร้อยละ 13.51 % 4.94 % 3.38 % 1.30 % 0.00 % 76.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 486 คน
จำนวน(คน) 77 26 13 10 0 360
ร้อยละ 15.84 % 5.35 % 2.67 % 2.06 % 0.00 % 74.07 %

486 : 77 , 26 , 13 , 10 , 0 , 360...15.84 , 5.35 , 2.67 , 2.06 , 0.00 , 74.07 = 126 : 25.93
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 486 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 126 คน คิดเป็นร้อยละ 25.93%

Powered By www.thaieducation.net