โรงเรียนบ้านบางปู (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
102
จำนวน(คน) 26 7 0 6 0 63
ร้อยละ 25.49 % 6.86 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 61.76 %
ระดับประถมศึกษา
381
จำนวน(คน) 52 20 13 4 0 292
ร้อยละ 13.65 % 5.25 % 3.41 % 1.05 % 0.00 % 76.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 483 คน
จำนวน(คน) 78 27 13 10 0 355
ร้อยละ 16.15 % 5.59 % 2.69 % 2.07 % 0.00 % 73.50 %

483 : 78 , 27 , 13 , 10 , 0 , 355...16.15 , 5.59 , 2.69 , 2.07 , 0.00 , 73.50 = 128 : 26.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 483 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 128 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50%

Powered By www.thaieducation.net