โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 3 8 0 0 0 46
ร้อยละ 5.26 % 14.04 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.70 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 10 1 1 2 0 124
ร้อยละ 7.25 % 0.72 % 0.72 % 1.45 % 0.00 % 89.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 195 คน
จำนวน(คน) 13 9 1 2 0 170
ร้อยละ 6.67 % 4.62 % 0.51 % 1.03 % 0.00 % 87.18 %

195 : 13 , 9 , 1 , 2 , 0 , 170...6.67 , 4.62 , 0.51 , 1.03 , 0.00 , 87.18 = 25 : 12.82
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 195 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.82%

Powered By www.thaieducation.net