โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 4 2 0 0 0 53
ร้อยละ 6.78 % 3.39 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.83 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 14 4 1 0 0 118
ร้อยละ 10.22 % 2.92 % 0.73 % 0.00 % 0.00 % 86.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 196 คน
จำนวน(คน) 18 6 1 0 0 171
ร้อยละ 9.18 % 3.06 % 0.51 % 0.00 % 0.00 % 87.24 %

196 : 18 , 6 , 1 , 0 , 0 , 171...9.18 , 3.06 , 0.51 , 0.00 , 0.00 , 87.24 = 25 : 12.76
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 196 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.76%

Powered By www.thaieducation.net