โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 4 8 0 0 0 43
ร้อยละ 7.27 % 14.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 78.18 %
ระดับประถมศึกษา
136
จำนวน(คน) 15 4 1 0 0 116
ร้อยละ 11.03 % 2.94 % 0.74 % 0.00 % 0.00 % 85.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 191 คน
จำนวน(คน) 19 12 1 0 0 159
ร้อยละ 9.95 % 6.28 % 0.52 % 0.00 % 0.00 % 83.25 %

191 : 19 , 12 , 1 , 0 , 0 , 159...9.95 , 6.28 , 0.52 , 0.00 , 0.00 , 83.25 = 32 : 16.75
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 191 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75%

Powered By www.thaieducation.net