โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 7 9 0 4 0 6
ร้อยละ 26.92 % 34.62 % 0.00 % 15.38 % 0.00 % 23.08 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 4 6 3 0 1 41
ร้อยละ 7.27 % 10.91 % 5.45 % 0.00 % 1.82 % 74.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 81 คน
จำนวน(คน) 11 15 3 4 1 47
ร้อยละ 13.58 % 18.52 % 3.70 % 4.94 % 1.23 % 58.02 %

81 : 11 , 15 , 3 , 4 , 1 , 47...13.58 , 18.52 , 3.70 , 4.94 , 1.23 , 58.02 = 34 : 41.98
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 81 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 41.98%

Powered By www.thaieducation.net