โรงเรียนบ้านใหม่ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 9 0 0 0 15
ร้อยละ 0.00 % 37.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 0 5 4 0 0 56
ร้อยละ 0.00 % 7.69 % 6.15 % 0.00 % 0.00 % 86.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 89 คน
จำนวน(คน) 0 14 4 0 0 71
ร้อยละ 0.00 % 15.73 % 4.49 % 0.00 % 0.00 % 79.78 %

89 : 0 , 14 , 4 , 0 , 0 , 71...0.00 , 15.73 , 4.49 , 0.00 , 0.00 , 79.78 = 18 : 20.22
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 89 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 20.22%

Powered By www.thaieducation.net