โรงเรียนบ้านใหม่ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 8 0 1 0 13
ร้อยละ 4.35 % 34.78 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 56.52 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 0 9 3 0 1 52
ร้อยละ 0.00 % 13.85 % 4.62 % 0.00 % 1.54 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 88 คน
จำนวน(คน) 1 17 3 1 1 65
ร้อยละ 1.14 % 19.32 % 3.41 % 1.14 % 1.14 % 73.86 %

88 : 1 , 17 , 3 , 1 , 1 , 65...1.14 , 19.32 , 3.41 , 1.14 , 1.14 , 73.86 = 23 : 26.14
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 26.14%

Powered By www.thaieducation.net