โรงเรียนบ้านบากง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 3 0 1 2 0 33
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 2.56 % 5.13 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 4 6 7 2 0 97
ร้อยละ 3.45 % 5.17 % 6.03 % 1.72 % 0.00 % 83.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 2 4 4 0 0 46
ร้อยละ 3.57 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 82.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 211 คน
จำนวน(คน) 9 10 12 4 0 176
ร้อยละ 4.27 % 4.74 % 5.69 % 1.90 % 0.00 % 83.41 %

155 : 7 , 6 , 8 , 4 , 0 , 130...4.52 , 3.87 , 5.16 , 2.58 , 0.00 , 83.87 = 25 : 16.13
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 211 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 16.59%

Powered By www.thaieducation.net