โรงเรียนบ้านบากง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 3 1 0 2 0 28
ร้อยละ 8.82 % 2.94 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 82.35 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 4 6 6 2 0 96
ร้อยละ 3.51 % 5.26 % 5.26 % 1.75 % 0.00 % 84.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 2 4 5 0 0 52
ร้อยละ 3.17 % 6.35 % 7.94 % 0.00 % 0.00 % 82.54 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 211 คน
จำนวน(คน) 9 11 11 4 0 176
ร้อยละ 4.27 % 5.21 % 5.21 % 1.90 % 0.00 % 83.41 %

148 : 7 , 7 , 6 , 4 , 0 , 124...4.73 , 4.73 , 4.05 , 2.70 , 0.00 , 83.78 = 24 : 16.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 211 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 16.59%

Powered By www.thaieducation.net